03 06 2013

"ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

http://daily.sribhainisahib.com/audio/Feb2013/rabbji34.jpg

 

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/images/downloads-3413-1337-.jpg

 

For Printing

Portrait painting of Sri Satguru Ram Singh Ji by Avtar Singh in printable size.

 

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/audio/may2013/banner.JPG

 

******

 

 

ਸੁਕੇਤ- ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ

(12.05.2013-14.05.2013)

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-204.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-205.JPG

 http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-204a.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-207.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-208.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-209.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-210.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-211.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-212.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-213.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-214.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-215.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-216.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-218.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-219.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-220.JPG

 

Images Dated :  13.05.2013

******

 

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ"

ਕਥਾ-ਕਾਰ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ

(Recording in series) Part 8

 ******

 

 

Sunrise :  05:23 AM

Sunset  :  07:26 PM

02 06 2013

"ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

 http://daily.sribhainisahib.com/audio/april2013/rabbji86.jpg

 

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/audio/may2013/banner.JPG

 

******

 

 

ਸੁਕੇਤ- ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ

(12.05.2013-14.05.2013)

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-191.JPG

 http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-192.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-193.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-194.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-195.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-196.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-197.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-198.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-199.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-200.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-201.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-202.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-203.JPG

Images Dated :  13.05.2013

******

 

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ"

ਕਥਾ-ਕਾਰ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ

(Recording in series) Part 7

 ******

 

 

 
ਕਲ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਹਰ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦਿਵਾਨ ਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ : 

 

******

 

Sunrise :  05:24 AM

Sunset  :  07:26 PM

31 05 2013

"ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

 http://www.beantpatshah.info/images/akaalpurakh-15-10-2010.jpg

 

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/images/downloads-3412-1335-.jpg

 

 

 

For Printing

 

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/audio/may2013/banner.JPG

 

******

 

 

ਸੁਕੇਤ- ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ

(12.05.2013-14.05.2013)

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-173.JPG

 http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-174.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-175.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-176.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-177.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-178.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-179.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-181.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-180.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-182.JPG

Images Dated :  13.05.2013

******

 

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ"

ਕਥਾ-ਕਾਰ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ

(Recording in series) Part 5

 ******

 

 

ਕਲ ਦੋਪੈਹਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਰੇਕੌਰਡਿਂਗ : 

 

******

 

 
ਕਲ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਹਰ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦਿਵਾਨ ਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ : 

 

******

 

Sunrise :  05:24 AM

Sunset  :  07:25 PM

 

Today Asa Di Vaar was performed by Harbans Singh Ghulla Ji & others.

ਇਹ 3.47 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਆ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ

 

ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ॥
ਕਰਨਾ ਕੂਚੁ ਰਹਨੁ ਥਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥
ਸੰਗੁ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ॥
ਦੂਰਿ ਗਵਨੁ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਮਰਨਾ ॥੧॥
ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥
ਤੈ ਜੀਵਨੁ ਜਗਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸੁ ਰਿਜਕੁ ਅੰਬਰਾਵੈ ॥
ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਾਟੁ ਚਲਾਵੈ ॥
ਕਰਿ ਬੰਦਿਗੀ ਛਾਡਿ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥
ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥
ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨਿ ਦਿਵਾਨੇ ॥
ਚੇਤਸਿ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥
ਸੂਹੀ ॥

 

ਤੇ

 

"ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰਿ
ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ ॥
ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥
ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥
ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥
ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥
ਫੇਰਿ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥"
(ਮਲਾਰ ॥)(ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ ॥ )

 

 

ਤੇ

 "ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥
ਦਹ ਦਿਸ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਸੁ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥
ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਹਿ ਕਰਤੇ ਸੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਮਰਤੇ ਝੂਰਿ ॥੧॥
ਧੰਧ ਬੰਧ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਿਟੇ ਬਿਸੂਰ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਭੋਗ ਇਸੁ ਜੀਅ ਕੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂਰ ॥੨॥"

 

ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ |

 

01 06 2013

"ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

 http://daily.sribhainisahib.com/audio/april2013/rabbji71.jpg

 

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/audio/may2013/banner.JPG

 

******

 

 

ਸੁਕੇਤ- ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ

(12.05.2013-14.05.2013)

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-183.JPG

 http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-184.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-185.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-186.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-187.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-188.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-189.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-190.JPG

Images Dated :  13.05.2013

******

 

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ"

ਕਥਾ-ਕਾਰ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ

(Recording in series) Part 6

 ******

 

 

ਕਲ ਦੋਪੈਹਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਰੇਕੌਰਡਿਂਗ : 

 

******

 

 
ਕਲ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਹਰ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦਿਵਾਨ ਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ : 

 

******

 

Sunrise :  05:24 AM

Sunset  :  07:25 PM

30 05 2013

"ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

 http://daily.sribhainisahib.com/audio/april2013/rabbji73.jpg

 

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/images/downloads-3412-1335-.jpg

 

 

 

For Printing

 

******

 

http://daily.sribhainisahib.com/audio/may2013/banner.JPG

 

******

 

 

ਸੁਕੇਤ- ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ

(12.05.2013-14.05.2013)

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-162.JPG

 http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-163.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-164.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-166.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-167.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-168.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-169.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-170.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-171.JPG

http://daily.sribhainisahib.com/images/may2013/susj-13052013-172.JPG

Images Dated :  13.05.2013

******

 

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ"

ਕਥਾ-ਕਾਰ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ

(Recording in series) Part 4

 ******

 

 

ਕਲ ਦੋਪੈਹਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਰੇਕੌਰਡਿਂਗ : 

 

******

 

 
ਕਲ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਹਰ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦਿਵਾਨ ਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ : 

 

******

 

Sunrise :  05:24 AM

Sunset  :  07:24 PM

 

Today Asa Di Vaar was performed by Mohan Singh & Harvinder Singh

 

ਇਹ 3.47 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਆ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ

 

"ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥
ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਿ ਲੇਹਿ ਜੀਉ ॥
ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ ॥
ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥"
(ਅਸਟਪਦੀ)(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ ੫ ॥)

 

ਤੇ


ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥
ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
ਦੈਨਹਾਰੁ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਰਾ ॥
ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉ ਤਾਹਿ ਬਿਸਾਰਾ ॥
ਦੋਸੁ ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਤਾ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਧੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤਾ ॥
ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ॥੩੪॥
ਪਉੜੀ ॥

 

ਤੇ

 

ਸੋਇ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਾ ਨਾਮੁ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ॥
ਪੰਧਿ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੁ ਠੰਢਾ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥੧॥